Ученички парламент школска 2023/24.година

Шта је Ученички парламент?

Ученички парламент је законом загарантована формална институција која омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

У школи постоји и ради Ученички парламент, који чине ученици седмог и осмог разреда. Задатак Ученичког парламента јесте да укључи ученике у процесе доношења одлука значајних за живот школе. На тај начин ученици се уче предузимању акција и самосталности, потребној за функционисање у савременом друштву.

Имена ученика, чланова Ученичког парламента за школску 2023/2024. годину су:


1. Јована Пантелић 8/1                                 1. Теодора Рељић 8/2

2. Јасна Живановић  8/1                                    2. Сара Стајчић 8/2

 

1.   Ана Тимотић 7/1                                    1. Марта Антонић 7/2

2.  Анђела Масаловић 7/1                                  2.  Немања Јовановић 7/2

  

План рада Ученичког парламента можете погледати овде:

Област рада

Садржај рада

Оријентационо време реализације или учесталост

 

Конституисање Парламента

Упознавање са Пословником раду Ученичког парламента

СЕПТЕМБАР

Сарадња са стручним органима школе

Упознавањеса Правилником о понашању и радушколе

Разматрање односа и сарадњеученика и наставника

Ангажованостученика у ваннаставнимактивностима.

Предлози за побољшање школског живота ученика

ОКТОБАР

Упознавање чланова Парламента са постигнутим успехом и дисциплином на крају првог класификационог периода;

Како помоћи ученицима који имају слабе оцене;

Покретање иницијативе за решавање идентификованих проблема школског живота

НОВЕМБАР

Учешће ученика у школском развојном плану;

Истраживања: шта мучи наше другове, шта је са дечјим правима;

Прослава Нове године;

ДЕЦЕМБАР

Упознавање чланова Парламента са постигнућима ученика на крају првог полугодишта;

Мере за побољшање успеха и дисциплине –Школа је моја друга кућа.

ЈАНУАР/ФЕБРУАР

Учешће чланова Парламента у прослави Дана школе;

Предлог тема за трибину или предавање стручног лицa

МАРТ

Резултати такмичења;

Учешће Парламента у организацији прославе мале матуре;

АПРИЛ

Припрема за полагање квалификационог испита;

Информисаност учесника Парламента у вези са уписом у средњу школу;

МАЈ

Резултати пробног завршног испита

Анализа рада Парламента;

Предлог плана рада Парламента за следећу школску годину

Избор најбоље одељенске заједнице

ЈУН