Документа школе

Аутор Super User. Posted in О школи

Извештај школе 2015/16

Годишњи план рада школе 2016/17

Годишњи план рада за школску 2017/18. годину

Годишњи извештај за школску 2016/17. годину

Финансијски план за 2018. годину

 

Статут школе

Пословник о раду школског одбора

Правилник о раду школске библиотеке

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о испитима

Правилник о коришћењу службеног возила

Правилник о похваљивању ученика и наставника

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Стручно упутство о начину израде школске документације

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Летопис школе

Правилник о систематизацији