Такмичења

Такмичење је ваннаставна активност која се организује у циљу вредновања и рангирања знања, умења, вредновања и способности ученика из предмета, односно, области предмета.

Школско такмичење је обавезан ниво такмичења и организује га стручно веће школе за предмет или област предмета, за ученике школе.

План припреме за такмичења у школској 2022/23. години:

Област рада

Садржај рада

Оријентационо

време реализације или

учесталост

Настава и учење

 

 

 

 

 

Образовна постигнућа ученика

 

Евиденција ученика који показују интересовање за поједине предмете

СЕПТЕМБАР

Укључивање ученика у додатну наставу и секције

СЕПТЕМБАР/

ОКТОБАР

Праћење напредовања ученика

ТОКОМ ГОДИНЕ

Информисање ученика о одржавању такмичења и припрема ученика за такмичење

ТОКОМ ГОДИНЕ

Писање Извештаја о спроведеном такмичењу и предузимање мера за даљи рад

Након такмичења

Писање Извештаја о реализованим такмичењима током године

ЈУН