Тимови, активи и комисије 2023/2024. година

                        Чланови стручних већа, актива, тимова и комисија

Стручно веће за разредну наставу Зоран Благојевић
Стручно веће друштвено-језичке групе предмета Синиша Грујић
Стручно веће природно-математичке групе предмета Данијела Томић
Стручно веће уметности и вештина Дарко Симић
Педагошки колегијум директор, педагог, руководиоци одељенских и стручних већа
Библиотечки одбор Жељана Лазаревић, Мирјана Ђоговић
Стручни актив за развој школског програма Марица станишић, Снежана Ранковић, Марко Живковић, Славица Џагић, Бранко Ђукић, Момир Јаковљевић, Зоран Алексић, Бранкица Кикановић, Александра Алексић, Бојана Ранковић
Стручни актив за развојно планирање Небојша Николић, Мирјана Ђоговић, Јелена Петровић, Данијела Томић, Драган Дојић, Филип Пантелић, Данијела Јовановић
Тим за професионалну оријентацију Марица Станишић, Бранкица Кикановић, Небојша Николић, Никола Пајић 
Тим за пружање подршке ученицима у прилагођавању на школску средину Мирјана Ђоговић, Александар Костић, Зоран Благојевић, Момир Јаковљевић, Александра Алексић, Бранка Ранковић, Наташа Поповић, Ивана Теовановић
Тим за инклузивно образовање Славка Андрић, Зоран Мијић, Никола Пајић, Данијела Јовановић, Бранкица Кикановић, Марица Станишић, Ивана Теовановић
Тим за самовредновање Славка Андрић, Драгица Ђунић Онимус, Милан Миладиновић, Брамка Ранковић, Славица Џагић, Наташа Поповић, Бранкица Кикановић, Сања Грбић Стевић, Бојана Ранковић
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Зоран Алексић, Бранкица Кикановић, Сања Грбић Стевић, Мирјана Ђоговић, Јелена Петровић, Александар Костић, Јелена Богдановић, Никола Пајић, Бранка Ранковић, Славка Андрић, Филип Пантелић, Дарко Симић, Жељана Лазаревић
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва Зоран Алексић, Драгица Ђунић Онимус, Дарко Симић, Данијела Томић, Драган Дојић, Марина Стевић, Небојша Николић, Александар Костић, Милан Миладиновић, Филип Пантелић
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Марко Живковић, Зоран Алексић, Бранкица Кикановић, Иванка Илић, Марица Станишић, Данијела Томић, Небојша Николић, Никола Пајић, Бранка Ранковић, Славка Андрић, Жељана Лазаревић 
Тим за стручно усавршавање Драган Дојић, Синиша Грујић, Јелена Богдановић, Данијела Јовановић, Славица Џагић, Зоран Благојевић, Славица Антонић, Александра Алексић, Сања Грбић Стевић
Тим за унапређење образовно-васпитног рада Драгиџца Ђунић Онимус, Марко Живковић, Зоран Мијић, Марина Стевић, Снежана Ранковић
Тим за културну и јавну делатност Зоран Мијић, Дарко Симић, Милан Миладиновић,Марина Стевић, Мирјана Ђоговић, Јелена Богдановић, Славица Џагић, Бранко ђукић, Марко Грујанић
Тим за ажурирање сајта школе Александар Костић, Бранкица Кикановић, Иванка Илић, Зоран Алексић
 Тим за израду Годишњег плана рада школе Небојша Николић, Сања Грбић Стевић, Иванка Илић, Зоран Алексић, Бранкица Кикановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комисија за ученичка питања Зоран Алексић, директор школе, Иванка Илић, секретар, Бранкица Кикановић, педагог
Комисија за хигијенско и естетско уређење простора Јелена Петровић, Марко Грујанић, Снежана Ранковић, Синиша Грујић, Јелена Богдановић, Данијела Јовановић, Наташа Поповић, Жељана Лазаревић
 Комисија за припрему плана и програма екскурзије Синиша Грујић, Бојана Ранковић, Зоран Благојевић, Дарко Симић, Бранко Ђукић, Момир Јаковљевић
 Комисија за ДКР Момир Јаковљевић, Синиша Грујић, Славица Антонић, Зоран Благојевић, Марко Грујанић, Александра Алексић, Ивана Теовановић
 Комисија за преглед педагошке документације Зоран Алексић, Иванка Илић, Бранкица Кикановић, Александар Костић
Комисија за избор ученика генерације Зоран Алексић, Бранкица Кикановић, Иванка Илић, Небојша Николић, Никола Пајић