Документа школе

Годишњи планови рада

Годишњи план рада за школску 2023/24. годину

Годишњи план рада за школску 2022/23. годину

Годишњи план рада за школску 2021/22. годину

Годишњи план рада за школску 2020/21. годину

Годишњи план рада за школску 2019/20. годину

Годишњи план рада за школску 2018/19. годину

Годишњи план рада за школску 2017/18. годину

Годишњи план рада за школску 2016/17. годину

 

Годишњи извештаји о раду школе

Годишњи извештај  за школску 2022/23. годину

Годишњи извештај за школску 2021/22. годину

Годишњи извештај за школску 2020/21. годину

Годишњи извештај за школску 2019/20. годину

Годишњи извештај за школску 2018/19. годину

Годишњи извештај за школску 2017/18. годину

Годишњи извештај за школску 2016/17. годину

Годишњи извештај за школску 2015/16. годину

 

Извештаји о раду директора

Годишњи извештај о раду директора за школску 2022/23. годину

         Извештај о раду директора од 01.09.2022. до 22.01.2023.

         Извештај о раду директора од 22.01.2023 до 31.08.2023.

Годишњи извештај о раду директора за школску 2021/22. годину

 Извештај о раду директора од 01.09.2021. до 21.01.2022.

 Извештај о раду директора од 22.01.2022. до 31.08.2022.

Годишњи извештај о раду директора за школску 2020/21. годину

 Извештај о раду директора од 01.09.2020. до 15.01.2021.

 Извештај о раду директора од 16.01.2021. до 31.08.2021.

Годишњи извештај о раду директора за школску 2019/20. годину

 Извештај о раду директора од 01.09.2019. до 17.01.2020.

 Извештај о раду директора од 18.01.2021. до 31.08.2022.

Годишњи извештај о раду директора за школску 2018/19. годину

 Извештај о раду директора од 01.09.2018. до 18.01.2019.

 Извештај о раду директора од 19.01.2019. до 31.08.2019.

Годишњи извештај о раду директора за школску 2017/18. годину

 Извештај о раду директора од 01.09.2017. до 26.01.2018.

 Извештај о раду директора од 27.01.2018. до 31.08.2018.

Годишњи извештај о раду директора за школску 2016/17. годину

 Извештај о раду директора од 01.09.2016. до 25.01.2017.

 Извештај о раду директора од 26.01.2017. до 31.08.2022.

Годишњи извештај о раду директора за школску 2015/16. годину

 Извештај о раду директора од 01.09.2015. до 27.01.2016.

 Извештај о раду директора од 28.01.2016. до 31.08.2022.

Годишњи извештај о раду директора за школску 2014/15. годину

 Извештај о раду директора од 01.09.2014. до 29.01.2015.

 Извештај о раду директора од 30.01.2015. до 31.08.2015.

Годишњи извештај о раду директора за школску 2013/14. годину

 Извештај о раду директора од 01.09.2013. до 30.01.2014.

 Извештај о раду директора од 31.01.2014. до 31.08.2014.

Годишњи извештај о раду директора за школску 2012/13. годину

 Извештај о раду директора од 01.09.2012. до 19.02.2013.

 Извештај о раду директора од 20.02.2013. до 31.08.2013.

Годишњи извештај о раду директора за школску 2011/12. годину

 Извештај о раду директора од 01.09.2011. до 28.02.2012.

 Извештај о раду директора од 29.02.2012. до 31.08.2012.

 

Документа школе

Информатор о раду школе

Школски програм 2023-27. године

Развојни план школе 2019 - 2024. 

Школски програм 2019/23. године

Анекс школског програма за школску 2022/23. годину

Анекс школског програма за школску 2021/22. годину

Анекс школског програма за школску 2020/21. годину

Анекс школског програма за школску 2019/20. годину

Летопис школе

Статут школе

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица 1

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица 2 

 

Правилници и упутства

Пословник о раду школског одбора

Правилник о раду школске библиотеке

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о испитима

Правилник о коришћењу службеног возила

Правилник о похваљивању ученика и наставника

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Стручно упутство о начину израде школске документације

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Пословник о раду наставничког већа

Правилник о броју чланова, саставу и начину образовања комисије за избор директора

Правилник о остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

План превентивних мера школе

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

Пословником о раду Савета родитеља

Пословник о раду Ученичког парламента

Правилник о организацији и систематизацији

План управљања ризицима

Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања

 

Закон о основама система образовања и васпитања 

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању